Košík  (0)

  PODMIENKY SLUŽBY NEWSLETTER

  • I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
   • 1. Tento dokument (ďalej len: „Podmienky”) určuje podrobné zásady poskytovania služby „Newsletter” spoločnosťou „eobuwie.pl S.A.“ so sídlom na adrese. ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, Poľsko (táto adresa je zároveň korešpondenčnou adresou), zapísanou do registra podnikateľských subjektov vedenom oblastným súdom v meste Zielona Góra, 8. ekonomické oddelenie, Štátneho súdneho registra, pod číslom KRS 0000541722, DIČ PL: 9291353356, IČO PL (pol. REGON): 970569861, so základným kapitálom 2 000 000 PLN, plne splateným; emailová adresa: info@eobuv.sk, kontaktné telefónne číslo: +48 684 228 404, 801 002 024 (pre volania z územia Poľska), +48 507 599 050 – štandardné hovory spoplatnené podľa cenníka vášho operátora (ďalej len: „Poskytovateľ”).
   • 2. Službu „Newsletter“ môže využívať fyzická osoba alebo prostredníctvom oprávneného zástupcu právnická osoba, alebo organizačná jednotka bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva právnu spôsobilosť, s plnou právnou spôsobilosťou (ďalej len: „Zákazník”). V prípade, ak je Zákazníkom fyzická osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou,v prípade potreby sa zaväzuje získať právne účinný súhlas svojho zákonného zástupcu na uzatvorenie dohody o poskytovaní služby „Newsletter“ (ďalej len: „Dohoda”), ako aj predložiť takýto súhlas na každé požiadanie Poskytovateľa. Pričom zmluva má v zásade charakter zmluvy, ktorá sa bežne uzatvára v menších bežných záležitostiach každodenného života. Poskytovateľ od Zákazníka za poskytovanie služby „Newsletter“ neinkasuje žiadne poplatky.
   • 3. Aby využívanie služby „Newsletter“ (vrátane uzatvorenia Dohody) bolo možné, koncové zariadenie a telekomunikačný systém, ktoré Zákazník používa, musia spĺňať aspoň minimálne technické požiadavky (1) počítač, laptop alebo iné smart zariadenie s prístupom na internet a v prípade zákazníkov služby „Newsletter“ na uvedené telefónne číslo – mobilný telefón; (2) prístup k elektronickej pošte; (3) webový prehliadač: Mozilla Firefox verzia 17.0 a novšie alebo Internet Explorer verzia 10.0 a novšie, Opera verzia 12.0 a novšie, Google Chrome verzia 23.0. a novšie, Safari verzia 5.0 a novšie; (4) odporúčané minimálne rozlíšenie monitora: 1024 x 768; (5) aktivovaná podpora súborov Cookies a podpora Javascript vo webovom prehliadači; (6) platná/aktívna emailová adresa/schránka; (7) klávesnica alebo iné zariadenie umožňujúce správne vypĺňanie (zadávanie údajov) elektronických formulárov.
  • II. ZÁSADY VYUŽÍVANIA SLUŽBY „NEWSLETTER“
   • 1. Služba „Newsletter“, ktorú na požiadanie poskytuje „Poskytovateľ“ po uzatvorení Dohody, zahŕňa:
    • a. prijímanie Zákazníkmi, ktorí Poskytovateľovi sprístupnili svoju emailovú adresu, elektronickou cestou, a tiež prostredníctvom automatických volacích systémov, obchodných informácií o výrobkoch a službách Poskytovateľa a spolupracujúcich subjektov Poskytovateľa,(ktorého aktuálny zoznam je uvedený na webovej stránke) vrátane podrobných informácií o ich aktuálnej ponuke, akciách, zľavách a marketingových akciách,
    • b. prijímanie obchodných informácií o výrobkoch a službách Poskytovateľa a spolupracujúcich subjektov Poskytovateľa, vrátane darčekových poukážok a o špeciálnych akciových ponúk Zákazníkmi poštovou cestou, ktorí Poskytovateľovi sprístupnili svoje údaje, a to: meno, priezvisko, ulicu, číslo domu, PSČ, mesto/obec, štát, a predovšetkým vytvorili objednávku alebo si založili účet na webovom sídle: https://www.eobuv.sk (ďalej len: „Servis”),,poštou, obchodné informácie týkajúce sa produktov a služieb poskytovateľa služieb a partnerov poskytovateľa služieb (ktorých súčasný zoznam je uvedený na webovej stránke), najmä poukážky alebo špeciálne propagačné ponuky.
    • c. prijímanie obchodných informácií o výrobkoch a službách Poskytovateľa a spolupracujúcich subjektov Poskytovateľa, vrátane podrobných informácií o ich aktuálnej ponuke, akciách, zľavách a marketingových akciách prostredníctvom automatických volacích systémov Zákazníkmi, ktorí Poskytovateľovi(ktorých súčasný zoznam je uvedený na webovej stránke) sprístupnili svoje telefónne číslo,
   • 2. Využívanie služby „Newsletter“ je možné, ak Zákazník vykoná všetky nasledujúce kroky:
    • a. sprístupní svoju emailovú adresu v príslušnom poli v Servise, alebo zaškrtne príslušný checkbox so súhlasom s prijímaním obchodným informácií príslušným kanálom;
    • b. vyjadrí súhlas s ustanovizňami týchto Podmienok otvorením aktivačného odkazu, ktorý mu pošle Poskytovateľ na emailovú adresu, ktorú mu poskytol Zákazník ( považuje sa to za moment začatia poskytovania služby „Newsletter“).
   • 3. Služba „Newsletter“ sa poskytuje časovo neobmedzene.
   • 4. Zákazník je povinný predovšetkým:
    • a. poskytovať Poskytovateľovi výhradne pravdivé, aktuálne a všetky nevyhnuté údaje Zákazníka,
    • b. bezodkladne aktualizovať údaje poskytnuté Poskytovateľovi v súvislosti s uzatvorením Dohody;
    • c. využívať služby ponúkané Poskytovateľom legálnym spôsobom a spôsobom neporušujúcim práva tretích osôb, neporušujúc ustanovenia Podmienok a tiež prijatých noriem a zvykov v tomto rozsahu a zásad dobrého spoločného spolužitia, a predovšetkým nešíriť nelegálny obsah alebo obsah s nelegálnym charakterom.
  • III. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
   • 1. Osobné údaje Zákazníka spracúva Poskytovateľ ako správca osobných údajov na účely poskytovania služby „Newsletter“.
   • 2. Uvedenie osobných údajov Zákazníkom je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na využívanie služby „Newsletter“, s výhradou ods. 3 nižšie.
   • 3. Poskytovateľ umožňuje Zákazníkom využívať služby „Newsletter“ anonymne v situácii, keď emailová adresa poskytnutá Zákazníkom neumožňuje identifikovať Zákazníka a Zákazník neposkytol Poskytovateľovi iné osobné údaje.
   • 4. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, vrátanie práva požiadať o vydanie ich kópie, požiadať o ich opravu, požiadať o obmedzenie spracúvania alebo o odstránenie svojich osobných údajov, ako aj právo ukončiť využívanie služby „Newsletter“, právo na prenesenie svojich osobných údajov, napr. k inému správcovi a právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.
   • 5. Dodatočné informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov sú uvedené v záložke „Politika ochrany osobných údajov a súkromia“, ktorá je dostupná v Servise.
  • IV. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO POSKYTOVATEĽA
   • Výhradné právo na všetky prvky, vrátane práva na diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon, v znení neskorších predpisov, ktoré sprístupňuje Poskytovateľ alebo partneri Poskytovateľa, predovšetkým autorské práva, patria Poskytovateľovi alebo subjektom, s ktorými Poskytovateľ uzatvoril príslušné dohody. Zákazník má právo využívať vyššie spomenutý obsah bezplatne výhradne na vlastné osobné použitie a výhradne s cieľom správne a náležite využívať službu „Newsletter“, na území celého sveta. Využívanie vyššie spomenutého obsahu v inom rozsahu je prípustné iba na základe zreteľného, predchádzajúceho súhlasu, udeleného na to oprávneným subjektom, a to písomne, v opačnom prípade je neplatné.
  • V. REKLAMÁCIE
   • 1. Zákazník môže hlásiť výhrady súvisiace so službou „Newsletter“ prostredníctvom reklamácie.
   • 2. Poskytovateľ reklamácie posúdi bezodkladne, nie neskôr ako v priebehu 30 dní od dňa doručenia danej reklamácie.
   • 3. Reklamácie súvisiace s poskytovaním služby „Newsletter“ sa môžu odosielať písomne na adresu: ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, Poľsko.
   • 4. Pre urýchlenie posúdenia reklamácie je potrebné uviesť meno a priezvisko, kontaktné údaje odosielateľa reklamácie a tiež opis príčin reklamácie a ich odôvodnenie.
   • 5. Ani poskytovateľ, ani jeho zamestnanci, oprávnení zástupcovia a splnomocnenci nezodpovedajú voči Zákazníkom, ktorí nie sú konzumentmi, voči ich dodávateľom, zamestnancom, oprávneným zástupcom a/alebo splnomocnencom, a to za všetky škody, vrátane straty ziskov, iba ak danú škodu spôsobili úmyselne. V každom prípade zodpovednosť Poskytovateľa, jeho zamestnancov, oprávnených zástupcov a/alebo splnomocnencov, táto zodpovednosť voči Zákazníkovi, ktorý nie je konzumentom, bez ohľadu na právny základ, je obmedzená – tak v rámci jednej udalosti (nároku), ako aj za všetky udalosti (nároky) sumárne – a to vo výške 250 EUR.
  • VI. UKONČENIE DOHODY A ZMENY PODMIENOK
   • 1. Zákazník môže kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu, ukončiť využívanie služby „Newsletter“ (zrušiť službu), predovšetkým otvorením deaktivačného odkazu, ktorý sa nachádza v každej emailovej správe zaslanej Zákazníkovi vrámci poskytovania služby „Newsletter“.
   • 2. Poskytovateľ môže v každej chvíli ukončiť dohodu so zachovaním mesačnej výpovednej lehoty, a to z vážnych dôvodov, za ktoré sa považuje (zatvorený zoznam):
    • a. zmena legislatívy týkajúcej sa poskytovania elektronických služieb, ktorá má vplyv na vzájomné práva a povinnosti stanovené v Dohode; alebo zmena interpretácie vyššie spomenutej legislatívy následkom súdnych rozsudkov, rozhodnutí, odporúčaní alebo príkazov v danom rozsahu príslušnými úradmi alebo orgánmi;
    • b. zmena spôsobu poskytovania služieb spôsobená výhradne technickými alebo technologickými príčinami (predovšetkým aktualizácia technických požiadaviek uvedených v týchto Podmienkach);
    • c. zmena rozsahu alebo poskytovania služieb, ktorých sa týkajú ustanovenia Podmienok, zavedením nových, úpravou alebo zrušením doterajších funkciíPoskytovateľom alebo služieb zahrnutých Podmienkami.
   • 3. Poskytovateľ svoje vyhlásenie v rozsahu, o ktorom hovorí ods. 2 vyššie, posiela správu na emailovú adresu, ktorú poskytol Zákazník pri registrácii do služby „Newsletter“.
   • 4. Poskytovateľ môže vypovedať Dohodu Zákazníkovi so zachovaním sedemdňovej výpovednej lehoty alebo odmietnuť Zákazníkovi ďalšie právo využívať službu „Newsletter“, taktiež môže obmedziť jeho prístup k časti alebo k celému obsahu, o ktorom hovorí bod IV vyššie, z vážnych dôvodov, tzn. v prípade vážneho porušenia týchto Podmienok Zákazníkom, tzn. v situáciách, keď Zákazník (zatvorený zoznam) poruší ustanovenia uvedené v bode II ods. 4 písmeno c Podmienok.
   • 5. Podmienky predstavujú vzor dohody v zmysle § 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Zb.,
   • 6. Poskytovateľ môže tieto Podmienky zmeniť v prípade, ak sa vyskytne aspoň jedna z nižšie uvedených vážnych príčin (zatvorený zoznam):
    • a. zmena legislatívy týkajúcej sa poskytovania elektronických služieb, ktorá má vplyv na vzájomné práva a povinnosti stanovené v Dohode; alebo zmena interpretácie vyššie spomenutej legislatívy následkom súdnych rozsudkov, rozhodnutí, odporúčaní alebo príkazov v danom rozsahu príslušnými úradmi alebo orgánmi;
    • b. zmena spôsobu poskytovania služieb spôsobená výhradne technickými alebo technologickými príčinami (predovšetkým aktualizácia technických požiadaviek uvedených v týchto Podmienkach);
    • c. zmena rozsahu alebo poskytovania služieb, ktorých sa týkajú ustanovenia Podmienok, zavedením nových, úpravou alebo zrušením doterajších funkčností Poskytovateľom alebo služieb zahrnutých Podmienkami.
   • 7. V prípade, ak Poskytovateľ zmení Podmienky, sprístupní jednotné znenie Podmienok zverejnením v Servise, ako aj prostredníctvom správy zaslanej na emailovú adresu, ktorú Užívateľ poskytol pri registrácii do služby „Newsletter“.
   • 8. Zmena Podmienok nadobúda účinnosť po uplynutí 14 dní od dňa zaslania informácií o ich zmene. Zákazník má právo Dohodu ukončiť v priebehu 14 dní od dňa prijatia informácie o zmene Podmienok.
  • VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  • 1. Tieto Podmienky sú dostupné aj na webovej stránke www.eobuwie.com.pl/regulamin_newsletter a platia odo dňa 24.05.2018
  • 2. Dohoda sa uzatvára v slovenčine.
  • 3. Stanovenie, zabezpečenie a sprístupnenie podstatných ustanovení uzatváranej dohody sa vykonáva poslaním správy na emailovú adresu uvedenú Zákazníkom pri registrácii do služby „Newsletter“.
  • 4. Príslušným právom Dohody je legislatíva Poľskej republiky a príslušnými súdmi, sú všeobecné súdy Poľskej republiky, iba ak niečo iné priamo vyplýva z platnej legislatívy.
Hore
«
»