Košík  (0)

Podmienky akcie „Zľavový kód - Newsletter“

 

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto pravidlá zľavy ďalej len: „Zľavový kód - Newsletter” určujú pravidlá, rozsah a reklamačné podmienky týkajúce sa tejto zľavy, podmienky uplatnenia, práva a oprávnenia osôb, ktoré sa zúčastňujú Akcie a zároveň povinnosti Organizátora (ďalej len: „Podmienky akcie”).
2. Organizátorom akcie „Zľavový kód - Newsletter” (ďalej len: „Akcia”) je spoločnosť MODIVO S.A. so sídlom na adrese ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, Poľsko, zapísaná do obchodného registra vedeného okresným súdom v meste Zielona Góra, 8. obchodné oddelenie Národného súdneho registra, pod číslom KRS 0000541722, DIČ PL: 9291353356, IČO PL (REGON): 970569861, so základným kapitálom 2 000 000 PLN, plne splateným (ďalej len: „Organizátor”).
3. Akcia sa realizuje prostredníctvom internetového obchodu eobuv.sk (ďalej len: „Internetový obchod”), dostupného na adrese URL: https://www.eobuv.sk/.
4. Na akcii sa môžu zúčastniť zákazníci, ktorí od Organizátora získali zľavový kód – po splnení podmienok účasti na Akcii (ďalej len: „Účastník akcie”). Akcia je určená výlučne pre osoby, ktoré poskytli organizátorovi svoju e-mailovú adresu a prihlásili sa tak k odberu Newslettera internetového obchodu. Organizátor odošle zákazníkovi najneskôr do 2 dní od prihlásenia sa k odberu Newslettera zľavový kód na e-mailovú adresu, ktorú uviedol zákazník v priebehu prihlasovania sa k odberu Newslettera.

           

II. Predmet akcie a podmienky využitia zľavy

1. Predmetom akcie je možnosť využiť zľavu za podmienok stanovených v pravidlách akcie, vrátane poskytnutia zľavovej poukážky v hodnote 10 eur účastníkovi z počiatočnej (pôvodnej) predajnej ceny produktov z aktuálnej ponuky internetového obchodu v rámci tejto zľavy (ďalej len "Zľava").
2. Zľava sa nevzťahuje na:

a. už zlacnený tovar (teda na produkty, ktorých cena bola znížená ešte pred akciou vrátane produktov nachádzajúcich sa na podstránke https://www.eobuv.sk/filter:zlava.html) alebo
b. Produkty značiek vylúčených z akcie, ktorých zoznam sa nachádza na podstránke https://eobuv.sk/znacky_vylucene_z_akcie; a
c. na produkty, na ktoré už boli uplatnené kupóny, vouchery, zľavové kódy alebo iné ponuky týkajúce sa ceny alebo produktu).

3. Hodnota tovaru v košíku, ktorá oprávňuje k uplatneniu zľavy, musí dosiahnuť minimálne 70 eur vrátane DPH.
4. Táto zľavová akcia platí až do odvolania (ďalej len “Dĺžka trvania akcie), s výhradou ustanovení bodu 13 nižšie.
5. Účasť na akcii je dobrovoľná a bezplatná (tzn. že nákup tovaru v akcii nie je spojený s ďalšími nákladmi, okrem úhrady zakúpených produktov a ceny prepravy, ktorú si zvolil zákazník).
6. Pre účasť na akcii je potrebné vykonať nasledovné kroky:

a. zapísať sa k odberu služby Newsletter e-mailovou cestou, v súlade s podmienkami;
b. prečítať si a odsúhlasiť podmienky akcie;
c. v priebehu trvania akcie vytvoriť objednávku v celkovej minimálnej hodnote 70 eur vrátane DPH;
d. pred dokončením objednávky - v košíku - napísať zľavový kód, ktorý účastník akcie získal od organizátora akcie a ktorý oprávňuje k uplatneniu zľavy a kliknúť na pole “Použiť”. Ak vyššie uvedený zľavový kód nebude uplatnený pred potvrdením objednávky, znamená to, že sa kupujúci vzdal práva na využitie zľavy pre danú transakciu. 

7. Kód tejto zľavovej akcie nie je možné kombinovať s inými zľavami, reklamnými kampaňami, špeciálnymi ponukami alebo s cenami výrobkov, ktoré platia v internetovom obchode, pokiaľ nie je uvedené inak.
8. Zľava bude poskytnutá tak, že aktuálna cena produktu alebo produktov zakúpených v internetovom obchode účastníkom akcie bude znížená o hodnotu zľavy, t. j. o 10€ načítanú z pôvodnej, nezľavnenej ceny produktu alebo produktov. Zľava sa nevzťahuje na eventuálne poštovné a balné pri nákupe produktu alebo produktov v akcii v internetovom obchode, účastník akcie je povinný uhradiť tieto náklady v plnej výške.
9. V prípade súčasného nákupu niekoľkých výrobkov, ktoré sú zahrnuté do akcie, sa zľava odpočíta z celkovej ceny produktov, na ktoré sa vzťahuje zľava. V prípade, ak zákazník vráti produkt zakúpený v rámci akcie, Organizátor vráti zákazníkovi výlučne sumu reálne zaplatenú za produkt (cenu zníženú o hodnotu alebo alikvotnú časť hodnoty zľavy). V prípade, ak účastník zľavy nevráti všetky produkty zakúpené s využitím kódu, na ktoré sa vzťahuje zľava, získa späť finančné prostriedky znížené o alikvotnú hodnotu zľavy.
10. V priebehu trvania akcie môže účastník akcie uplatniť zľavový kód len raz.
11. Zľavu nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za akýkoľvek iný platobný prostriedok. Zľava je neprenosná.
12. Účastník akcie má pri nákupe produktov v internetovom obchode právo, a nie povinnosť, uplatniť zľavu.
13. Účastník akcie môže uplatniť zľavu za podmienok stanovených v týchto Podmienkach akcie do 6 mesiacov od nadobudnutia zľavového kupónu.

 

III. Reklamácie

1. Prípadné reklamácie týkajúce sa akcie môže účastník akcie nahlásiť najmä prostredníctvom e-mailu: info@eobuv.sk alebo písomne na adresu usporiadateľa: MODIVO S.A. ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, Poľsko (ďalej len: „Reklamácia”).
2. Pre rýchle vybavenie Vašej reklamácie uveďte meno a priezvisko účastníka akcie, kontaktné údaje (napr. e-mailové adresy alebo telefónne číslo) a popis dôvodov reklamácie.
3. Usporiadateľ akcie sa k reklamácii vyjadrí najneskôr do 14 dní od jej podania.
4. Reklamáciu vybavuje usporiadateľ podľa ustanovení týchto Podmienok akcie.

 

IV. Záverečné ustanovenia

1. Tieto podmienky akcie sú zverejnené na adrese URL: https://eobuv.sk/zlavovy-kod-newsletter a platia od 2022-01-21.
2. Pokiaľ z kontextu nevyplýva iné, všetky pojmy uvedené v podmienkach akcie majú totožný význam ako v podmienkach internetového obchodu, ktoré sú sprístupnené na adrese: https://www.eobuv.sk/podmienky.
3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok zľavovej akcie zo závažných dôvodov, chápaných ako (uzavretý katalóg).

a. zmena právnych predpisov upravujúcich podmienky, pravidlá a organizáciu zľavovej akcie, ktorá ovplyvňuje vzájomné práva a povinnosti usporiadateľa a účastníkov zľavových akcií;
b. zmena spôsobu vedenia zľavovej akcie z technických alebo technologických dôvodov;
c. zmena právnych predpisov upravujúcich predaj produktov alebo poskytovanie elektronických služieb usporiadateľov, ktoré majú vplyv na vzájomné práva a povinnosti stanovené v zmluve uzavretej medzi zákazníkom a predávajúcim alebo zmeny v interpretácii vyššie uvedených ustanovení v dôsledku súdnych rozhodnutí, nariadení alebo odporúčaní úradov alebo orgánov príslušných pre danú oblasť;
d. zmena spôsobu poskytovania služieb výhradne z technických alebo technologických dôvodov (hlavne pri aktualizácii technických požiadaviek uvedených v podmienkach);
e. zmena v rozsahu alebo v poskytovaní služieb, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia podmienok tak, že predávajúci zaviedol nové, upravil pôvodné alebo zrušil funkcie alebo služby, na ktoré sa podmienky vzťahujú.

4. V prípade zmeny podmienok zľavovej akcie usporiadateľ sprístupní úplné znenie nových podmienok akcie ich zverejnením na stránkach internetového obchodu.
5. Zmeny podmienok zľavovej akcie platia od momentu, kedy sú jasne stanovené a zverejnené na vyššie uvedenej adrese. V prípade zliav, ktoré v súlade s čl. II bod 13 vyššie platia aj v okamihu zmeny podmienok zľavy, sa použijú podmienky zľavy v pôvodnom znení.

 

Predošlé podmienky sú dostupné pod nasledovnými odkazmi:
2022-01-20


Hore
«
»